Säännöt ja ohjeet

Nämä kalastussäännöt koskevat Keski-Kymen erityiskalastusaluetta, joka on vesialueiden omistajien toimesta järjestetty virkistyskalastuskäyttöön.

Kalastussäännöt

 • 1 Keski-Kymen erityiskalastusalueella on viehekalastaminen mahdollista näissä säännöissä esitetyin ehdoin ja rajoituksin. Muu viehekalastus on alueella kiellettyä. Ei koske onkimista ja pilkkimistä paikoissa, joissa se ei kalastuslaki 8§ mukaan ole kiellettyä. Onkiminen ja pilkkiminen on kiellettyä alueen koski- ja virtapaikoissa, koska alue on nimetty lainmukaisesti lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi. KATSO MYÖS > kalastusrajoitus.fi > Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueiden määrittäminen Kymijoen vesistössä.
 • 2 Kalastajan on lunastettava Keski-Kymen erityiskalastusalueen henkilökohtainen kalastuslupa. Sitä ei voi luovuttaa toiselle henkilölle ja lupa on näytettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle. Lisäksi 18-64-vuotiailla tulee olla mukana voimassa oleva valtion kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta kertova kuitti. Myös ns. 0-kortti on esitettävä kalastuksenvalvojalle.
 • 3 Kalan ulkopuolelta tartuttaminen on kiellettyä. Muualta kuin suun alueelta tarttunut kala on laskettava takaisin.
 • 4 Pyydyksen suurin sallittu koukkukoko on n:o 6 putkiperholla kalastettaessa.
 • 5 Venekalastuksessa saa käyttää 2 vapaa/kalastuslupa ja yhdessä veneessä suurin sallittu vapamäärä on neljä (4).
 • 6 Heittokalastus rannalta on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla. Alueet on merkitty karttaan vihreällä värillä sekä mahdollisuuksien mukaan kohteen rannoille merkkipaaluin.
 • 7 Soutukalastusalueet on merkitty karttaan keltaisella värillä sekä kohteen rannoille mahdollisuuksien mukaan merkkipaaluin. Kalastus moottoria apuna käyttäen on soutualueilla kiellettyä.
 • 8 Moottoriuistelu on sallittua vain erikseen siihen varatuilla alueilla. Alueet on merkitty karttaan sinisellä värillä sekä kohteen rannoille mahdollisuuksien mukaan merkkipaaluin. Moottoriuistelualueilla saa myös soutukalastaa.
 • 9 Liikuntarajoitteisilla kalastajilla on etuoikeus varata yhtä paikkaa koko kalastustapahtuman ajaksi. Kalastaja on velvollinen luovuttamaan paikkansa, mikäli liikuntarajoitteisen ei ole mahdollista kalastaa kohteen muussa paikassa.
 • 10 Kalastaja on velvollinen ilmoittamaan saamansa saaliin kotisivuilla olevaan saalispäiväkirjaan www.keski-kymenerityiskalastusalue.fi/saalisilmoitus. Tai lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostilla, info@keski-kymenerityiskalastusalue.fi . Ilmoitus on annettava 14 vrk sisällä saaliin saannista. Kaikki takaisin lasketut kalat tulee myös merkitä saalispäiväkirjaan.
 • 11 Luvilla voi ottaa 2 lohikalaa (lohi, taimen, kirjolohi, harjus)/kalastusvuorokausi. Kuhan saaliskiintiö on 4 kuhaa/kalastusvuorokausi.
 • 12 Kalastusoikeus loppuu siinä vaiheessa kun luvan oikeuttama aika päättyy.
 • 13 Kaikki pyydetyt lohet, taimenet ja siiat tulee vapauttaa vahingoittumattomina takaisin veteen 1.9. - 30.11. välisenä aikana. 1.12.-30.4. välisenä aikana kaikki kutuasuiset lohet ja taimenet tulee päästää välittömästi ja vahingoittumattomina takaisin veteen.
 • 14 Kaikki kalastus on kielletty koski- ja virta-alueilla 1.10-30.11 välisenä aikana koko Keski-Kymen erityiskalastuslupa-alueella. Kieltoalueet löytyvät netistä: Kymijoen koski ja virta-alueet.
 • 15 Kalastuksessa noudatettavia sääntöjä sekä kalastuslupia valvoo alueen omat valvojat sekä ELY-keskuksen viranomaiset ja poliisi. Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei kalastaja varaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia.
 • 16 Kalojen alamitat: Lohi 60 cm, taimen 60 cm, harjus 35 cm ja kuha 45 cm. Rasvaevälliset lohet ja taimenet on laskettava takaisin veteen. Ankerias on rauhoitettu 1.8.-30.6. välisenä aikana.
 • 17 Ympäristöön ei saa jättää roskia eikä vahingoittavia esineitä kuten lasinsiruja, koukkuja ja siimoja. Kalastajan on huolehdittava niiden poistamisesta luonnosta. Avotulen teko alueella on kielletty, paitsi siihen osoitetuissa paikoissa ja laavuilla, joita alueella on 3 kpl.
 • 18 Ajoneuvot tulee pysäköidä kalastusalueen kartassa merkityille P-alueille.
 • 19 Veneiden lasku/nosto on sallittu kalastusalueen kartassa merkityiltä paikoilta. Oman veneen käyttö on alueella sallittua. Omaa venettä ei saa säilyttää alueella ilman maa-alueomistajan myöntämää lupaa.
 • 20 Kalastaja liikkuu ja kalastaa alueella omalla vastuullaan ja on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Kalastajan on vältettävä muuta kuin lupa-alueella liikkumista. Hirvivuolteen padon rakenteilla ei saa olla eikä sieltä kalastaa!
 • 21 Heitto-, soutu- ja moottorikalastuskohteilla on erikseen voimassa olevia ehtoja. Nämä ovat luettavissa jäljempänä.
 • 22 Häiritsevä kalastus on kielletty 50 metriä lähempänä asuin-, sauna- tai vastaavaa rakennusta sekä laituria.
 • 23 Kalastus on kielletty Ankkapurhan patoalueen alapuolella, karttaan punaisella merkittyyn rajaan asti, sen yläpuolella. Raja kulkee keskellä olevan saarekkeen ja Inkeroisten puolelle johtavan sähkölinjan kohdalla. Anjalan puolella olevalla heittokalastusalueella ei voi uistella. Piirteenkosken alueen länsihaarassa on uistelu kielletty, samoin Vellinginsaaren ja mantereen välisellä alueella.
 • 24 Alle 18- ja yli 64-vuotiailla on oikeus 50 % alennukseen Keski-Kymen erityiskalastusalueen lupahinnoista. Alennusoikeus tulee esittää luotettavalla tavalla. Alle 10-vuotias ei tarvitse lupaa.
 • 25 Kalastussääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa kalastusoikeuden välittömän menetyksen.
 • 26 Alueen lupavalvonta on järjestetty aluetta hallinnoivan tahon kautta. Erityiskalastusaluetta valvoo valtuutetut kalastuksenvalvojat!
 • 27 Muista veneilyturvavälineet alueella veneillessä.

Heittokalastusalueiden erityisehdot

 • 1 Kalastuksessa tulee noudattaa Keski-Kymen erityiskalastusalueen yleissääntöjä. Sääntöjen lisäksi tulee kohteissa noudattaa alla mainittuja ehtoja.
 • 2 Käytettäessä heittopainoa saa sen paino olla max. 70 g. Painosiiman vetolujuus oltava vähintään 15 kg, heittopaino ei saa olla lyijyä. Heittoa ei saa suunnata kohti rakennuksia, ihmisiä tai veneitä tms.
 • 3 Kalastusta tulee kierrättää siten, ettei kalastaja varaa paikkaa enempää kuin 15 minuuttia.

Soutukalastusalueiden erityisehdot

Huom! Ristolanvuolteen länsirannan vesilentoaseman vesialueella kalastus on kiellettyä (kts. kartta).

Piirteenkosken alue on päätetty vuodesta 2023 alkaen soutualueeksi! (kts. kartta)

 • 1 Kalastuksessa tulee noudattaa Keski-Kymen erityiskalastusalueen yleissääntöjä. Sääntöjen lisäksi tulee kohteissa noudattaa alla mainittuja ehtoja.
 • 2 Moottorin käyttö kalastustilanteessa on kiellettyä. Moottoria saa kuitenkin käyttää siirryttäessä.
 • 3 Soutualueella heittokalastus sallittu ajelehtivasta veneestä, heittokalastus ei saa kuitenkaan haitata soutu-uistelua.
 • 4 Plaanareiden ja kalastuslaissa kiellettyjen pyydysten käyttö on kiellettyä.

Moottoriuistelukalastusalueiden erityisehdot

 • 1 Kalastuksessa tulee noudattaa Keski-Kymen erityiskalastusalueen yleissääntöjä. Sääntöjen lisäksi tulee kohteissa noudattaa alla mainittuja ehtoja.
 • 2 Takiloiden käyttö veneissä on sallittua.
 • 3 Virtapaikoissa ankkuroidusta veneestä kalastaminen on kiellettyä.
 • 4 Heittokalastus moottoriuistelualueilla ajelehtivasta veneestä on sallittua. Suvantopaikoissa ankkurointi on sallittua.
 • 5 Plaanareiden ja kalastuslaissa kiellettyjen pyydysten käyttö on kiellettyä.
 • 6 Moottoriuistelu kielletty klo 22.00 - 06.00 välisenä aikana Piirteenkoskella.
 • 7 Moottoriuistelijan on väistettävä rannalta kalastavaa heittokalastajaa.